ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง จัดงานทำบุญ เนื่องในโอกาส “ครบรอบ ๒๑ ปี มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง” ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

         เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง จัดงานทำบุญ เนื่องในโอกาส “ครบรอบ ๒๑ ปี มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง” ขึ้น ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล และรำลึกถึงการก่อตั้งมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง นำโดย สุประวัติ ปัทมสูต (ศิลปินแห่งชาติ) ประธานกรรมการ และ นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นกรรมการ และเลขานุการมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง พร้อมด้วย ที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิฯ และศิลปินนักแสดงมาร่วมงาน อาทิ คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์, พิศมัย วิไลศักดิ์ (ศิลปินแห่งชาติ), ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อรัญญา นามวงศ์, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, นีรนุช ปัทมสูต, น้ำเงิน บุญหนัก, ธัญญา – พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, สินจัย เปล่งพานิช, ทาริกา ธิดาทิตย์, กอบสุข จารุจินดา, อรสา พรหมประทาน, นคร วีระประวติ, มาตรา ไพรหิรัญ, ชรัส เฟื่องอารมย์, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, นัฏฐา ลอยด์, ณัฐนี สิทธิสมาน, ดารณีนุช ปสุตนาวิน, ดีใจ ดีดีดี(ผัดไท), ปิยะ เศวตพิกุล, นนทิยา จิวบางป่า, สุชาติ ชวางกูร, ประดิษฐ์ สมดังเจตน์, ปิยสุดา จันทรสุข, อธิคม นลินตระกูล, อารยา เลิศสรรค์ศรัญย์ เป็นต้น
 
         มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๕ จนมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๒๑ ปี เดิมใช้ชื่อว่า “มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส” โดยมี นางจุรี โอศิริ (ศิลปินแห่งชาติ) เป็นประธานกรรมการคนแรก ต่อมาในปี ๒๕๖๑ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักแสดงรุ่นใหม่ได้ร่วมเป็นสมาชิกมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง โดยมี นายสุประวัติ ปัทมสูต (ศิลปินแห่งชาติ) เป็นประธานกรรมการคนปัจจุบัน ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือศิลปินนักแสดงที่ประสบภาวะเจ็บป่วย ยากไร้ ขาดที่พึ่งพา และให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนักแสดงตามความจำเป็น และดำเนินการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ขวัญและกำลังใจแก่นักแสดง รวมถึงดำเนินการร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องตลอดมา

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9