ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การแสดงละครพันทาง เรื่อง “ราชาธิราช” ตอนสมิงพระรามอาสา วันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

          ด้วยโอกาสอันดีครบรอบ ๘๕ ปี ศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงมหรสพแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีความทันสมัยและใหญ่ที่สุดของเอเชียในยุคนั้น และพระราชทานนาม “ศาลาเฉลิมกรุง” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลอ กรุงเทพมหานคร ๑๕๐ ปี เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๗๖ ณวันนี้ ๘๕ ปี ศาลาเฉลิมกรุงยังคงยืนหยัดอย่างสง่างาม ผ่านวันเวลาหลายยุคหลายสมัย ด้วยบทบาทอันหนักแน่นมั่นคง รองรับผู้คนด้วยความบันเทิงครบทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นในการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและความทรงจำที่มีคุณค่าของปวงชนชาวไทย

          เฉลิมฉลองเฉลิมกรุง ๘๕ ปี ... มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดการแสดงละครพันทาง เรื่อง “ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสาขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง นำเสนอละครพันทางเรื่อง “ราชาธิราช” วรรณคดีจากพงศาวดารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและเคยเปิดการแสดงที่มีผู้ชมมากมายถึง ๑๑๐ รอบ ในปี ๒๔๙๕  นำกลับมาย้อนอดีตให้ชมกันอีกครั้ง...ด้วยฝีมือการกำกับการแสดงของ ผศ.กฤษณา (บัวสรวง) ภักดีเทวา ผู้รับบทบาทกามนี ในปี ๒๔๙๕

          นอกจากเป็นละครที่ให้ข้อคิดครบทุกอรรถรส ความรัก ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญและความมีคุณธรรมประจำใจ การแสดงชุดนี้มีความสง่างามของ...กระบวนท่ารำ...กระบวนท่ารบ...ระหว่างทัพพม่าและทัพจีนที่หาชมยากยิ่งถ่ายทอดโดยนักแสดงชั้นนำมากฝีมือที่ได้รับการฝึกสอนและถ่ายทอดกระบวน     ท่ารำจากผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการนาฏศิลป์ไทย ฝ่ายกองทัพพม่า  นำแสดงโดย พระเจ้าอังวะ : อิสระ ขาวละเอียด / วีรกร ศุขศาสตร์ สมิงพระราม : ภูกิจ พาสุนันท์ / ภุมรินทร์ มณีวงษ์ พระมเหสี : ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์ / พัชรินทร์   จันทรัดทัต  พระราชธิดา : ฑิตฐิตา ปลั่งพงษ์พันธ์  ฝ่ายกองทัพจีน นำแสดงโดย พระเจ้ากรุงจีน : พหลยุทธ กนิษฐบุตร  กามนี :  จักราวุธ คงฟู / ปณต ปานสมุทร์  โจเปียว : จตุพร ภักดี ร่วมด้วย นักแสดง ผู้บรรเลงและผู้ขับร้องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          ละครพันทาง เรื่องราชาธิราช เดิมเป็นวรรณคดีกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพม่ากับมอญ ต้นฉบับเป็นภาษามอญ ด้วยเนื้อเรื่องมีความสนุกน่าสนใจ และให้ข้อคิดมากมายจึงได้มีนักปราชญ์ชาวไทยแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยตั้งแต่ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งสุดท้าย ภายหลังสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แปลและเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วให้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์อีกครั้งโดยเจ้าพระยา      พระคลัง(หน) และนำมาแต่งเป็นบทสำหรับแสดงละครพันทางโดย หลวงพัฒนพงษ์ ภักดี(ทิม สุขยางค์) ตั้งแต่สมัยเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง ซึ่งนับว่าเป็นต้นฉบับสำหรับใช้แสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช จนถึงยุคที่กรมศิลปากรเปิดการแสดงละครพันทางเรื่อง ราชาธิราช ตอนศึกกามนี ให้ประชาชนชมโดยมีครูละครที่เป็นตัวแสดงเอกจากคณะละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง คณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ คณะละครวังสวนกุหลาบและคณะละครพระองค์เจ้าวชิรวงศ์ ร่วมกันฝึกซ้อม อาทิ ครูผัน โมรากุล ครูสะอาด แสงสว่าง ครูลมุล ยมะคุปต์ ครูเจริญจิต ภัทรเสวี เป็นต้น

          ละครพันทาง เรื่อง “ราชาธิราช” ตอนสมิงพระรามอาสา เป็นการถ่ายทอดกระบวนท่ารำไม้บู๊ของกามนี ซึ่งมีความสง่างามของกระบวนท่ารำ โดยครูละครทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูงิ้วหลวงวังหน้าในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ สมัยรัชกาลที่ ๕ ต่อมา ครูผัน โมรากุล ได้รับการถ่ายทอดจากหม่อมครูเครือ เครือสุวรรณ ผู้เป็นมารดา ซึ่งเป็นผู้รับบทบาทกามนีในคณะละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง และสืบทอดสู่การแสดงของกรมศิลปากร โดยผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดบทบาทกามนีจาก ครูผัน โมรากุล ในครั้งนั้นคือ ชูวงศ์  ดุริยประณีต และ กฤษณา  ภักดีเทวา (ละม่อม บัวสรวง) ด้วยเจตนารมย์และความตั้งใจของผู้กำกับการแสดงที่เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดท่ารำมา ต้องการให้มีผู้สืบทอดท่ารำอย่างถูกต้องตามจารีตแบบแผน ในโอกาสเฉลิมฉลองเฉลิมกรุง ๘๕ ปี มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดจึงร่วมสานต่อเจตนารมย์ของผู้กำกับและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยและนักแสดง จัดการแสดงละครครั้งนี้ขึ้น เพื่อเก็บบันทึกภาพท่ารำครบทุกกระบวนท่า นำเข้า  “ศูนย์รักษ์ศิลป์” ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ไทยสืบต่อไป

          ละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา ที่นำมาจัดแสดงในโอกาสพิเศษครั้งนี้ ดำเนินเรื่องเริ่มจาก พระเจ้ากรุงต้าฉิงแห่งประเทศจีน ยกทัพมาล้อมกรุงอังวะ ต้องการให้พระเจ้ามณเฑียรทอง ออกไปถวายบังคม และขอให้ส่งทหารออกมาขี่ม้ารำทวนต่อสู้กันตัวต่อตัวกับกามนีทหารเอกของเมืองจีน ถ้าฝ่ายกรุงรัตนบุระอังวะแพ้ ต้องยกเมืองให้ฝ่ายจีน แต่ถ้าฝ่ายจีนแพ้จะยกทัพกลับทันทีพระเจ้ากรุง อังวะประกาศหาผู้ที่จะอาสาออกไปรบกับกามนี  หากสามารถรบชนะกามนีทหารเอกของเมืองจีน จะแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชและแบ่งสมบัติให้กึ่งหนึ่ง เมื่อสมิงพระรามที่ติดคุกอยู่ในเมืองอังวะทราบข่าวก็คิดตรึกตรองว่า หากจีนชนะศึกครั้งนี้ จีนคงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีของตนต่อไปแน่ จึงรับอาสาออกรบและได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้

          เต็มอิ่มกับอรรถรสของละครพันทางเรื่องยิ่งใหญ่ที่หาชมยากยิ่ง ชมเรื่องราวความพิเศษของ “ราชาธิราช”  ตอน สมิงพระรามอาสา ในวันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง บัตรราคา ๗๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท / นักเรียนและนักศึกษา ราคา ๓๐๐ บาท จำหน่ายบัตรที่ ศาลาเฉลิมกรุงโทร. ๐-๒๒๒๕-๘๗๕๗-๘, ๐-๒๖๒๓-๘๑๔๘-๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖  www.thaiticketmajor.com

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9