ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ขอเชิญชมการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดเชียงราย ชุดหนุมานชาญกำแหง แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เชิญชวนร่วมสืบสานวัฒนธรรม แต่งกายชุดไทยย้อนยุค ชุดพื้นเมืองภาคเหนือ ชมโขน(ชมฟรี)

ขอเชิญชมการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดเชียงราย ชุดหนุมานชาญกำแหง แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เชิญชวนร่วมสืบสานวัฒนธรรม แต่งกายชุดไทยย้อนยุค ชุดพื้นเมืองภาคเหนือ ชมโขน(ชมฟรี)


ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ไปจัดการแสดงโขนพระราชทาน ณ จังหวัดเชียงราย ชุดหนุมานชาญกำแหง ในระหว่างวันอังคารที่ ๑๔ - วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยการจัดการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงรายครบรอบ ๗๖๑ ปี และในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ ๕๐ปี “๕ ทศวรรษ ราชภัฏเชียงราย” และประการสำคัญเพื่อเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติไทย อีกทั้งยังเป็นประโยชน์คุณูปการต่อประเทศชาติ ในการเผยแพร่ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ให้เผยแพร่สู่สายตาเยาวชนและประชาชนทั้งชาวไทยและประชาคมโลก เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำชาติไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงราย ได้มีโอกาสรับชมการแสดงโขนที่มีความวิจิตรงดงามตระการตา ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง โดยเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานของจังหวัดเชียงรายร่วมกันสนับสนุน เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยขอเชิญชวนร่วมสืบสานวัฒนธรรมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ชุดพื้นเมืองมาร่วมชมโขน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย โทร. ๐๕๓-๑๗๗๓๒๗

การแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดเชียงราย เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญกำแหง แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง อำนวยการแสดงโดย นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ควบคุมการแสดงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์(ศิลปินแห่งชาติ) กำกับการแสดงโดย อาจารย์เฉลิมศักด์ ปัญญวัตวงศ์ บรรเลงดนตรีไทยโดยวงโรหิตาจล จับตอนตั้งแต่กำเนิดหนุมาน จนได้เป็นข้าทหารของพระราม ช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะ และได้รับประทานสมญาศักดิ์เป็นพระยาอนุชิตจักรกฤษณ์พิพรรธพงศาครองเมืองนพบุรี โขนศาลาเฉลิมกรุงเป็นคณะโขนที่ได้คัดเลือกนักแสดงกว่า 100 คน ที่ได้รับการฝึกฝนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย จากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมแสดง โดยรักษาอัตลักษณ์แห่งโขนไว้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านขนบจารีตในการแสดงและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Authenticity) คุณค่าแห่งศิลปะชั้นสูงอันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกไทย (Thai Heritage) และความเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิง (Entertainment) ธำรงไว้ซึ่งความงดงามตามจารีตดั้งเดิม ทั้งลีลาและท่วงท่าการแสดงล้วนเน้นความประณีตอ่อนช้อย การแสดงมีกระบวนท่าที่สวยงาม รวดเร็ว กระชับ ดนตรีไทยบรรเลงสด ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงาม ดำเนินเรื่องด้วยการพากย์และเพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ เรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์เจรจา ชมท่วงท่าความสง่างามของกระบวนทัพของพระรามและทศกัณฐ์ และสนุกสนานตื่นเต้นไปกับลีลากระบวนท่าของลิง ที่หาชมยากยิ่งในปัจจุบัน นอกจากผู้ชมจะได้รับชมวิจิตรงดงามของกระบวนทัพพระรามกับทศกัณฐ์แล้ว ยังจะได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นไปกับลีลากระบวนท่าของลิงที่หาชมยากยิ่ง นอกจากนี้ยังแฝงข้อคิดมากมายผ่านตัวละครหนุมาน ที่เปรียบเสมือนเป็นผู้แทนของข้าราชบริพารที่มีความจงรักภักดีต่อพระราชา มีความกตัญญู ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ต้องพึงปฎิบัติ โดยเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9