ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เก็บภาพบรรยากาศการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. ณ ลานพิกุล วัดพระพุทธบาท อำเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เก็บภาพบรรยากาศการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. ณ ลานพิกุล วัดพระพุทธบาท อำเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมี คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางวันทนา ดำธรรม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย นางสุจิตรา ศรีนาม นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี นายอำเภอพระพุทธบาท นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางวันเพ็ญ นันทปัญญา นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดสระบุรี และจากจังหวัดใกล้เคียง ร่วมรับชมกว่า 4,500 คน
 
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีและชาวจังหวัดใกล้เคียง ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค ชุดไทยพื้นเมือง ชมการแสดงโขน พระราชทาน ชุด “หนุมานชาญกำแหง” ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายนนี้ อีก1รอบ เวลา 19.00 น. ณ บริเวณวงเวียนธรรมจักร ทางเข้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9