ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  งานครบรอบการดำเนินการ 85 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

          ศาลาเฉลิมกรุงจัดพิธีทางศาสนา เริ่มด้วย เวลา ๐๗.๐๐ น. “พิธีสงฆ์” ณ ภายในโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ต่อด้วยเวลา ๐๙.๐๙ น. “พิธีบวงสรวง” ณ บริเวณด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุง ชมความวิจิตรงดงามของนาฏศิลป์ไทยในการแสดง “รำบวงสรวง” ชุดศุภพรวานรพงศ์ โดยเหล่าพญาวานร ทั้ง ๙ ได้แก่ ท้าวชามพูวราช ท้าวมหาชมพู พาลี สุครีพ หนุมาน นิลพัท ชมพูพาน องคตและนิลนนท์ ได้มาอำนวยอวยชัย ในโอกาสครบรอบ ๘๕ ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ให้มีแต่ความเจริญรุ่งโรจน์เป็นสวัสดิมงคลสืบไป

          ต่อจากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีมอบทุนกองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทย “มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง” ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นการมอบทุนช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ศิลปินด้านนาฏศิลป์ไทยที่ประสบภาวะวิกฤติในชีวิต จำนวน ๔ ทุน และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาทางด้านนาฎศิลป์ดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๘ ทุน และมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ ทุน คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมอบทุนช่วยเหลือนักแสดงอาวุโส “มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙ ทุน โดย นายเศรษฐา ศิระฉายา(ศิลปินแห่งชาติ) ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส มีนักแสดงอาวุโสที่ได้รับทุนประจำปี อาทิ ชาลี อินทรวิจิตร (ศิลปินแห่งชาติ), มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา(ศิลปินแห่งชาติ), พิศมัย ภักดีวิจิตร, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, น้ำเงิน บุญหนัก, กานดา นามแย้มแป้น, นภาพร หงสกุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สมสุข ประณต ฯลฯ

          ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุด “เฉลิมฉลองนพบุรี” กำกับการแสดงโดย ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์(ศิลปินแห่งชาติ) แสดงโดยนักแสดงนักแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง และผู้ได้รับทุนกองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทย มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง บรรเลงโดย วงโรหิตาจล